Blog ini berisi tentang kiat menuju sukses Anda

Selasa, 26 Agustus 2014

Unsur Instrinsik Novel Layar Terkembang

1. Tema Tema novel Layar Terkembang yaitu emansipasi wanita,Hal ini ditunjukkan dalam pidato-pidato,sikap dan pemikiran Tuti.Pidato-Pidato Tuti berisi perjuangan kaum wanita agar setara dengan kaum laki-laki. 2. Amanat Amanat dalam novel ini adalah agar kaum perempuan berjuang menyejajarkan dirinya dengan kaum pria. 3. Latar Latar di kota Jakarta.Namun, ada beberapa tempat yang menjadi latar sampingan yaitu seperti di kota Solo.Bandung,Martapura,Pacet dan Sindanglaya. 4. Tokoh Tokoh protagonis yaitu Tuti,Tokoh antagonis yaitu Maria,Tokoh sampingan antara lain; Yusuf,Raden Wiraatmaja,Rukamah, dan Saleh. 5.Teknik Perwatakan/ Penokohan Teknik perwatakan di sini sudah mulai dengan watak bulat.Tidak dianalisis secara langsung seperti dalam Siti Nurbaya. Contoh” Tokoh Tuti adalah wanita yang serius,pandai,kuat,teguh pendirian,dan mempunyai pandangan yang selalu ingin memajukan kaum wanita.” “Tokoh Maria adalah wanita yang lemah,suka bergurau,ramah,murah senyum dan manja” 6.Plot atau Alur Plot dalam Layar terkembang adalah plot lurus (alur maju).Hal ini dapat ditunjukkan dengan dimulainya pertemuan antara Yusuf dengan Tuti dan Maria,dan berakgir Maria Meninggal dan Yusuf dan Tuti berniat akan menikah. 7. Gaya Bahasa Gaya bahasa pada Pujangga Baru tidak menggunakan perumpamaan klise,pepatah,dan peribahasa.Gaya bahasa yang digunakan dalam Layar Terkembang adalah ungkapan.Ungkapan-ungkapan tersebut seperti ,omong kosong,membabi buta dan lain sebagainya. 8.Sudut Pandang dan Pengisahan Pusat pengisahan Layar Terkembang menggunakan metode orang ketiga Contoh;....gadis berdua itu adik dan kakak, hal ini terang kelihatan pada air mukanya. Meskipun muka ........ 9.Sisipan dalam Novel Layar terkembang tidak memiliki banyak sisipan seperti Siti Nurbaya, karena tidak banyak sisipan-sisipan cerita, dongeng,atau pantun. 10.Bercorak romantis Contoh “Maka Yusuf menggamit tukang sampan itu dan tiada berapa lama duduklah mereka berdua terbuai oleh gelombang di tengah laut...... “ 11.Unsur Kebiasaan,Adat,Etika dalam Layar Terkembang “...Tiba di muka pekuburan berhenti taxi itu dan keluarlah mereka.Yang perempuan membawa di tangan kanannya karangan bunga..... Pada batu nisan pualam putih yang berukir tepinya, terlukis dengan air emas yangb berkilat-kilat; ...Maria berpulang...Januari 193... usia 22 tahun.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar